ร่วมบรรยาย “บทบาทความสำคัญของผู้จัดการอบรมและการยกระดับคุณภาพการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี”โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คุณกมลทิพย์ เกตุทัต คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และกรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ“บทบาทความสำคัญของผู้จัดการอบรมและการยกระดับคุณภาพการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ คุณทองคูณ แสงธรรมรัตน์ และคุณกิตติเดช รักษ์ถาวรกุล กรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์