AIS Term Project 2024 CBS x ACTAP

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กล่าวเปิดโครงการ AIS Term Project 2024 และ

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี ได้กล่าวอธิบายโครงการ เพื่อค้นหาและพัฒนาต้นแบบวิธีการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตให้เป็นมืออาชีพการวางระบบบัญชี ที่มีพร้อมทั้งความฉลาดทางนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพ และการปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นนักบัญชีแห่งอนาคต 5.0 ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ สามารถตอบสนองต่อวิกฤตและการแข่งขัน โดยให้นิสิตศึกษาและเขียนระบบบัญชี จากการเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง ผ่านความร่วมมือกับทาง สำนักงานบัญชีคุณภาพ โดย คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้ร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้สมาชิกสมาคม เป็นที่ปรึกษาให้แก่นิสิตในการเข้าศึกษาข้อมูลธุรกิจที่คัดเลือกมาให้นิสิตได้ศึกษาต่างๆกัน เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้งานในสถานการณ์จริง