ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงร่วมกันเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี หรือประเด็นปัญหาที่สภาวิชาชีพบัญชีควรนำไปพิจารณาและดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป