กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VRT) ครั้งที่ 1

ตัวแทนสมาชิก ACTAP ภาคตะวันออก บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ร่วมกับบริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและกฏหมาย จำกัด ได้ออกบู๊ธในกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VRT) ครั้งที่ 1 28 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมอมารี จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับกรมสรรพากรในการจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับประโยชน์จากโอกาสในการคืนภาษี VRT และสนับสนุนให้สามารถใช้ประโยชน์จากกำลังซื้อของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างเต็มที่

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องในอีก 2 จังหวัด ดังนี้

ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ชิตี้

ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ