คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง

นายกสมาคม

คุณชุมพร สารณาคมน์กุล

อุปนายก

คุณราชิต ไชยรัตน์

อุปนายก

คุณจันทร์เพ็ญ บุญหมื่น

นายทะเบียน

คุณสลิลทิพย์ จูอนุวัฒนกุล

เลขาธิการสมาคม

คุณชุติมา อวยผล

เลขาธิการสมาคม

คุณกมลทิพย์ เกตุทัต

กรรมการ

คุณคริษฐา ขาวแสง

ปฏิคม

คุณปุรฉัตร ทองเสริม

ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์

คุณพรประไพ แต่งเจริญพาณิชย์

เหรัญญิก

คุณสุเมธ เจริญรุ่งทรัพย์

กรรมการ

คุณวุฒิชัย ขจรศรี

กรรมการ

คุณทองคูณ แสงธรรมรัตน์

วิชาการ

คุณจันตา โปทาเมือง

กรรมการ

คุณกันธิมา สมพงษ์มิตร

กรรมการ

คุณปิญาภรณ์ จิรเกษมพงศ์

กรรมการ

คุณพันธ์วิไล จรุงจรูญพันธ์

กรรมการ

นายกิตติเดช รักษ์ถาวรกุล

กรรมการ

คุณศาศวัต มาศสุพงศ์

กรรมการ