สมาคมสำนักงาน
บัญชีคุณภาพ

ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ยกระดับมาตรฐาน การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านบัญชี

เราทำอะไรบ้าง?

วัตถุประสงค์ของสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพนั้น
เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชี

เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และยกระดับมาตรฐาน

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านบัญชีให้เป็นที่ ยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ


ส่งเสริมความร่วมมือประสานงานสร้างมิตรภาพเชื่อมโยง ในการแลกเปลี่ยน

ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่างๆ ในกลุ่มสมาชิก รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วย ราชการ และองค์กรระหว่างประเทศในด้าน วิชาการและงานด้านมาตรฐานต่างๆ


ช่วยเหลือเผยแพรข้อมูลและ สถิติต่างๆ จากภายในประเทศ

มาตรฐานต่างๆ วิธีการตรวจสอบ ทดสอบ ละวิเคราะห์ ตลอดจนการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้

ส่งเสริมความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
สนับสนุนและวางแผน
พัฒนาบุคลากร โดยการ
อบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ

ความสำเร็จของเรา

องค์กรที่ร่วมกับเรา

สมัครสมาชิกสมาคม

ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน ความเข้าใจอันดี สร้างมิตรภาพเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่างๆ ในกลุ่มสมาชิก