สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าและนายทะเบียนได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ปี พ.ศ. 2546

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจบริการสำนักงานบัญชี มีการจัดอบรม พัฒนา สำนักงานบัญชีเป็นครั้งแรกจำนวน 100 ราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยการสนับสนุนของ JICA ได้มีการจัดอบรมการพัฒนา สำนักงานบัญชีสู่มาตรฐานสากล โดยได้เชิญผู้บริหารจาก TKC ซึ่งมีเครือข่ายสำนักงานบัญชีกว่าหมื่นรายในประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดความรู้ให้กับสำนักงานบัญชี ต่อมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสบับสนุนจาก TKC ให้ส่งเจ้าหน้าที่ (คุณโสรดา เลิศอาภาจิตร) ไปศึกษางานการบริหารสำนักงาน บัญชีของ TKC ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปีและได้กลับมาทำโครงการสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยนำข้อมูลที่ได้ศึกษา จาก TKC ผนวกกับ ISO 9001 มากำหนดเป็นมาตรฐาน 7 ข้อ ที่สำนักงานบัญชีที่ดีควรจะมี1.ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี

  1. ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี
  2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี
  3. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี
  4. การปฎิบัติงานของสำนักงานบัญชี
  5. การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี
  6. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี

ผู้ก่อตั้ง

รายชื่อผู้ก่อตั้งสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

คุณวิชาญ พิมพ์ประโพธ

คุณวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ

คุณวรรณ์นิภา สุพรรณโอชาสกุล

จำนวนสมาชิก

2013

36


2014

55


2015

83


2016

121


2022

151

ทำเนียบนายกสมาคม