หน้าที่ของสมาคม

สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และยกระดับมาตรฐาน การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านบัญชี ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และยกระดับมาตรฐาน

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านบัญชี ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศ

2. ส่งเสริมความร่วมมือประสานงาน สร้างมิตรภาพเชื่อมโยงในการ แลกเปลี่ยน

ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น ต่างๆ ในกลุ่มสมาชิก รวมทั้งให้ความร่วม มือกับหน่วยราชการ ประเทศในด้านวิชาการและงานด้าน มาตรฐานต่างๆ

3. เพื่อกำหนดหลักการ มาตรการ แนวทาง และมาตรฐาน

วิธีการตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ ตลอดจนการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการเผยแพร่ข่าวสาร

ข้อมูล และสถิติต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ จากภายในประเทศเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

5. ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนการ พัฒนา บุคลากรในวิชาชีพ

โดยการจัดให้มีวัตถุประสงค์การฝึกอบรมสัมมนาทั้งด้านวิชาการ และเทคนิคใน ภาคปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายใน

6. ประนีประนอมข้อพิพาท ระหว่างสมาชิก

หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

7. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิก ในด้านสวัสดิการ

เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

8. เพื่อส่งเสริมการสนับสนุน กิจการ สาธารณประโยชน์

9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การเมืองแต่อย่างใด

พันธกิจของเรา

สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและยกระดับสำนักงานบัญชีให้ได้รับความน่าเชื่อถือและยอมรับ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสมาชิก พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนา ประเทศ

นอกจากนี้สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพยังสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอด จนถึงธำรง ไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพบัญชี

เราจะสนับสนุนและผลักดันสร้างสมาคมให้เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านบัญชีและภาษี พัฒนาและส่งเสริมสมาชิก ก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมและกำกับดูแลสมาชิกให้ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณ และทำประโยชน์เพื่อสังคม

พวกเราคือสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ที่จะขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศ

ผลงานของสมาคม

สนับสนุน ให้มีความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิก

  1. ได้มีการพาสมาชิกฯไปดูงาน Outsourcing งานบัญชีที่ประเทศศรีลังกา เดือน กุมภาพันธ์ 2556

  1. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประเภทกิจการสำนักงานบัญชี ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2560, 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 และ 17-20 กรกฎาคม 2561

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกยกระดับขึ้นสู่การรับรอง ISO 9001 เพื่อรองรับ AEC โดยปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 แล้ว 11 ราย โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกทั้งหมดเข้าสู่การรับรอง ISO 9001

ใบอนุญาติสมาคมการค้า