บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

โครงการเสริมสร้างดิจิทัลทางบัญชี จากความร่วมมือระหว่าง CBS กับ ACTAP เพื่อสร้างมิติใหม่ด้านการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ท่านคณบดี CBS และ คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ. (ACTAP) จากการประสานงานของ ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ผู้ช่วยคณบดีงานดิจิทัลเพื่อสังคม สังกัดคณะฯ และ อ.ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์กรรมการงานโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและความยั่งยืน สังกัดภาควิชาการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ CBS “chief business school delivering life-changing experiences with innovative wisdom and a philanthropic spirit.”และวิสัยทัศน์ของ ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และรศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ที่ปรึกษาภาควิชาการบัญชี ที่วางรากฐานการศึกษาบัญชีโดยให้ความสำคัญกับ “การปฏิบัติ” และ “ดิจิทัล” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชนและสังคมไปพร้อม ๆ กันนั้น

การสร้างความร่วมมือกับ ACTAP ในฐานะสมาคมของกลุ่มสำนักงานบัญชีที่ได้รับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (จากข้อมูลของกรมพัฒน์ สำนักงานบัญชีในเมืองไทยมีกว่า 6 หมื่นสำนักงานแต่ที่ได้การ
รับรองคุณภาพมีเพียง 200 กว่าสำนักงาน) เพื่อให้พี่ ๆ ในสายวิชาชีพที่มีประสบการณ์ มาร่วมเป็นโค้ชให้กับนิสิต เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานจริงผ่านเทคโนโลยี (WFS: Work From School) ทำให้เกิดความฉลาดด้านนวัตกรรม ทักษะด้านดิจิทัล มีความมั่นใจ มีความสามารถและมีความพร้อมนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง 

โครงการแรกของ MOU นี้ คือ การนำพี่ ๆ สำนักงานบัญชีคุณภาพไปร่วมเป็นทีมโค้ชให้นิสิตแต่ละกลุ่ม ในการไปวางระบบบัญชีต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชน ที่นอกจากจะทำให้นิสิตก้าวจากห้องเรียนอย่างมั่นใจ และสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนและสังคมไปพร้อมกัน นอกเหนือจากนี้ ความร่วมมือระหว่างกันในการทำโครงการเพื่อสังคมร่วมกัน ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อันเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้เกิดความยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับสังคม สอดคล้องกับ SDGs “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  (Sustainable Development Goals) ของ CBS ที่มุ่งเป็นเสาหลักของแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในมิติของความร่วมมือระหว่างกัน