งานเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า

ตัวแทนสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้า “Ready to NEW ERA for Trade Association” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องแกรนด์ 1 โรงแรมกราฟ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำหรับกิจกรรมนี้ตัวแทนสมาคมได้แนะนำสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และร่วมฟังบรรยายพิเศษใน หัวข้อ “สมาคมการค้ายุคใหม่ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล” พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของโลกปัจจุบัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคมการค้าให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย