การให้ความร่วมมือด้านการจัดทำบัญชีและการสอบบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

ท่านนายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ คุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง คุณราชิต ไชยรัตน์ อุปนายกสมาคมและคุณกมลทิพย์ เกตุทัต เลขาธิการสมาคมเป็นตัวแทนสมาคมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน” ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีระบบบัญชีที่เข้มแข็ง และมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง Real time  นำไปใช้ในการบริหารงานได้ทันที และนิสิตได้มีประสบการณ์ทำงานจริงในระหว่างเรียน รับชมพิธีลงนามความตกลงได้ทาง https://fb.watch/gpHIgP2fTZ/