สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ (ACTAP) ร่วมกับ EasyPDPA จัดทำเอกสาร PDPA และ Privacy Policy ที่สำนักงานบัญชีจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดในธุรกิจ

“Accounting Firm Full PDPA Documents Package” โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพและ Easy PDP “สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ (ACTAP) ร่วมกับ  EasyPDPA จัดทำเอกสาร PDPA และ Privacy Policy ที่สำนักงานบัญชีจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดในธุรกิจ”